Saturday, 27th of November 2021

SHRI TAPAN R. SHARMA
PRESIDENT

SHRI DAMODARAN S. PILLAI
VICE PRESIDENT

SHRI KALPESH B. RATHOD

SHRI SANJAY R. SONI
JOINT SECRETARY

SHRI RAJESH SINGHAL
TREASURER