SHRI SULTANSING CHAUDHARY
PRESIDENT

SHRI JAYESH T. SHAH
VICE PRESIDENT

SHRI KULDEEP SHARMA
JOINT SECRETARY

SHRI DAMODARAN S. PILLAI
TREASURER

SHRI RAJESH SINGHAL
TREASURER